f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg UNIVERSETS CENTRUM: Christoffer Columbus (1451 – 1506) beviste, at jorden var rund. Det er en myte som er gengivet i næsten alle folkeskolens historiebøger. Man troede ikke at Jorden var flad, men da man også dengang kunne observere tyngdeloven i funktion blev det flittigt debatteret hvad der var universets centrum og her udnævnte de daværende eksperter altså Jorden til at være Universets centrum, også kaldet det geocentriske eller ptolomæisk-aristoteliske verdensbillede.

columbusjpg
Christoffer Columbus' strid med kirken handlede om afstanden til Indien. Kirken sagde, at der var længere til Indien end Columbus' beregninger. Det viste sig, at kirken havde ret og Columbus fandt da heller aldrig søvejen til Indien, men nåede kun til Caribien.
DR Detektor´s eksperter har gennemgået en stor del af de historiebøger som omhandler Columbus og som bliver brugt i folkeskolen i dag. Her genfortælles myten i 14 ud af 15 bøger om - at man troede jorden var flad i middelalderen og at Columbus mødte megen modstand fordi han i modsætning til de fleste andre eksperter dengang mente, at jorden var rund. Selv Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.)
>>> bemærkede i sin facinisation af eksempelvis en måneformørkelse, at når Jordens bane stod præcis mellem Solen og Månen, skabte det en skygge på månens overflade som var rund. Dette var en skygge af Jorden som angiver den sfæriske form af Jorden. Hvis Jorden var flad, ville den kaste en tynd stregformet skygge på Månen.
eclipsejpg
Et lignende eksempel på det som Aristoteles så var solformørkelsen (the great american eclipse) mandag d. 21. august 2017, hvor Solen var fuldstændig dækket af månen i nøjagtigt 2 minutter og 41 sekunder. En total solformørkelse. For første gang i 38 år kunne man være vidne til en total solformørkelse i 14 stater på det amerikanske fastland og fænomenet blev verdenskendt som en kæmpe begivenhed.

Det er en kendt sag >>> at jorden roterer om solen år efter år i en nøje fastlagt bane som tager nøjagtig 365 dage, 5 timer, 48 min. og 48 sek. efterfulgt af nogle brøker som kun kan måles præcist med et atomur. Universets og planeternes præcision er blevet omtalt som den mest fuldkomne maskine der findes. Jordens masse og størrelse er f.eks. perfekt til at bibeholde atmosfære og vand i lige nøjagtig det rigtige forhold til at opretholde liv. Den holdes i den helt rigtige afstand fra solen, så den hverken er for kold eller for varm. Jorden har en hældning på en vinkel af 23,5° i forhold til banen omkring Solen, som igen er årsagen til de forskellige årstider. Jorden ville ligeledes blive overskyllet af havets bølger hvis månen ikke befandt sig i den helt rigtige afstand. Jorden er i balance så det lettere kvælstof må gå op og det tungere ilt må komme ned hver gang vi trækker vejret. Vand har sin største vægtfylde ved +40C og vil derfor ikke, som andre ting, synke til bunds når det størkner/fryser til is?
ordenjpg
I 2003 gættede man indenfor kosmologien på at der er mindst 70 trillioner stjerner derude. Det svarer til 70.000 milliarder (et 7-tal, efterfulgt af 16 nuller). Det er mange..! Men i dag ved forskerne at der er mindst 4 millioner trillioner stjerner (et 4-tal, efterfulgt af 22 nuller), altså 60 gange så mange stjerner som for 8 år siden og hvad mon de siger når der er gået 8 år mere? Disse stjerner er igen fordelt på 200 milliarder galakser. Det er så ufattelig mange at nogle milliarder fra eller til ikke siger os så meget >>>

Desuden oplyser astronomien os om at de for øjeblikket "kan se" galakser og stjerner så langt ude som 2000 millioner lysår borte >>> Et enkelt lysår er som bekendt den tid det tager at komme frem hvis man rejser med lysets hastighed (300.000 km/sek) Med den fart tager det kun et sekund om at nå til månen og otte min. at nå til solen. Forestil dig så hvor mange km. man kan nå ud i universet på et år som er det samme som et lysår. Hvis man regner på tallene er man kommet så langt ud som 9,4 trillioner km. Men dette var kun på et år/lysår. Hvis nogen har lyst skal I bare gange 9,4 trillioner km. med 2000 millioner så har vi afstanden til det sted i universet hvor forskerne "kan se" lige nu og dér ser de stadig stjerner og galakser.
ordensjpgVi ved rigtig meget og det kan godt være, at man som ateist og videnskabsmand gerne vil forsvare sin tro på darwinismen og evolutionsteorien her på Jorden. Men hvorvidt de rigtige betingelser for darwinistisk evolution kan komme til stede som følge af tilfældig udvælgelse, ifølge det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede, når man tænker på ophavet til dette uendelige univers der omgiver os hvert eneste sekund, er en gåde. Intet skete for ingenting og ingenting eksploderede på mirakuløs vis uden nogen grund hvorved alle ting blev skabt. En del af alle disse ting organiserede sig selv på magisk vis uden nogen grund til selv-reproducerende enheder, som forvandlede sig til det univers der omgiver os hver dag? Se - det kræver tro >>>
fladjpg

John Lennox >>> professor ved universitetet i Oxford >>> "Tro kan fint forenes med videnskab."
Galileo Galilei >>> (1564 – 1642) fader til nutidens observerbare astronomi: "Matematik er alfabetet, hvormed Gud har skrevet universet."
Johannes Kepler >>> (1571 – 1630) fader til beskrivelsen af planetarisk bevægelse: "Jeg takker dig min Skaber og min Herre, at du har givet mig denne glæde i Din Skabelse, denne begejstring i Dine hænders værk. Jeg har for mennesker bekendtgjort din herlighed så langt min begrænsede ånd kan begribe Din uendelighed."
Isaac Newton (1643 - 1727) >>> fader til nutidens fysik: "Tyngdekraften forklarer planeternes bevægelser, men den kan ikke forklare hvem der satte planeterne i bevægelse. Gud styrer alt og kender alt som er, eller kan gøres."
jordenjpg
"Han spænder nordhimlen ud over det øde rum, hænger jorden op over det tomme" Jobs bog 26 >>>

"For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.
Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen." Rom. 1, 18-25 >>>

Biolog og Ph.D. stipendiat Peter Langborg Wejse ønsker også at advare mod en blind tro på videnskabelige teoriers ufejlbarlighed - herunder evolutionsteorien. "For mig er evolutionsteorien >>> lige så meget en tro, som min egen kristne tro. Mange påstår, at teorien er bevist. Det mener jeg ikke, den er, og jeg ser det som et problem, at så mange tror blindt på den. Det er lige så farligt at stirre sig blind på videnskaben, som hvis man har en formørket religiøs opfattelse. Man får alt til at passe ind i sit verdensbillede, og hvis der er anderledes tænkende, så skal de bare på bålet." Han går videre med videnskabens ømme tæer. "DNA - vore arveegenskaber, alle levende organismers byggesten. Historien om DNA er på mange måder historien om hønen og ægget. DNA kræver proteiner for at blive dannet. Men for at proteiner kan dannes, kræves »opskriften« på proteinet skrevet i DNA." For Peter Langborg Wejse er der ingen tvivl. Der er gåder så uløselige, at videnskaben må give op. >>>

Igennem en videregående uddannelse har akademikeren lært, at universitetets skolebøger og undervisere er alt der behøves for at klare livet med oprejst pande. Uddannelse og videnskab er vigtig og for det meste til gavn for samfundet. Det er blot en fælde, når "videnskaben" stilles i kontrast til "Gud" og det er de færreste mennesker der formår at fjerne denne splint fra det store verdensbillede. En lullevise lyder i vores samfund, som får verdens belæste til at falde i søvn: "Sov mit barn i verden, sov med alle de lærde. Vi er for kloge til at tænke og troen på Gud er en lænke."

Mange mennesker >>> har været med til at ændre vores verdensbillede og d. 31. oktober i år (2017) er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Denne begivenhed betragtes som startskuddet til reformationen >>> "Her står jeg, jeg kan ikke andet" var Martin Luthers legendariske ord som betonede individets ansvarlighed for egne handlinger. Luther opfordrede ikke til en grænseløs individualisme, at være sin egen gud som gennemtrumfer sin vilje på andres bekostning, for ligesom friheden er bundet til skriftens ord (Bibelen) er også individet, ifølge Luther, bundet til sin samvittighed.
lutherjpg
Luther prøvede ikke at lave en ny kirkeretning, men accepterede ikke længere kirkens praksis med en pave eller en biskop som Guds stedfortræder. Han prøvede forgæves at ændre/reformere Den katolske Kirke indefra, tilbage til det oprindelige evangelie i Apostlenes Gerninger, til strukturen før det store kirkemøde i år 325 hvor "man" ovenfra besluttede at opbygge "kirken" efter det romerske kejserriges struktur med en pave, biskopper, præster, munke og nonner, hvilket senere igennem protestantismen blev til præster, biskopper, menighedsråd osv. De første menigheder var husmenigheder, hvor man mødtes i hemmelighed. Først senere kom "medlemskabet" og de kirkelige organisationer til med den efterfølgende fokus på filosofi, kultur, økonomi og magt. For at forstå Luther er det vigtigt at forstå evangeliets og Bibelens univers:

Bibelen er Guds testamente >>> Jesus Kristus døde og Guds børn kan nu arve Guds Rige. Et personligt og direkte forhold imellem Gud og mennesket blev brudt da Adam og Eva, kort fortalt, prøvede at bruge deres frie vilje til at blive som "gud" uden fællesskabet med Gud og skaberen. Adam og Eva var frie til at gøre hvad som helst, bare ikke at blive "gud" ved at spise af kundskabens træ om "godt og ondt." Skaberen selv er ikke et menneske, men kom senere i menneskeskikkelse som Jesus Kristus (den anden Adam) til Jorden for at genopbygge fællesskabet mellem Gud og det enkelte menneske. Ikke igennem en pave, en præst, en guru eller en kirkebygning etc. men i et direkte discipelfællesskab med den opstandne Jesus Kristus. "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I (alle Jesu disciple/kristne) døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Jesus Kristus er ifølge Bibelen ikke blot "en kristus," men den eneste Kristus/Gud der er kommet som menneske i kød og blod.
Ifølge Bibelen satte Jesus Kristus hele datidens elite på plads i alles påsyn og slog menneskets værdi fast én gang for alle, med syvtommer søm, bogstavelig talt (på korset) Syndens slaveri blev ophævet. Det juridiske er på plads fra Guds side i "Det Nye Testamente." Da Jesus døde på korset, faldt straffen for vore synder på Ham og med ordene "det er fuldbragt" blev Guds testamente >>> retsgyldigt, så Guds børn nu kan "arve Guds Rige." At gøre sig fortjent til denne "arv" er ifølge Bibelen ikke muligt, hverken igennem "karma," "skærsild" eller nogen anden form for lovreligion. Men Gud tilbyder at adoptere det enkelte menneske der vil bruge dette testamente som sit spejl i livet, tage ansvar for egne selvdestruktive fejl (syndsbekendelsen) og ved omvendelsens beslutning tillade, at Gud ved "Lovens Ånd" (Helligånden) skaber den enkelte i Guds eget billede. Gud har ifølge Bibelen skabt mennesket suverænt og med en fri vilje. Derfor er syndsbekendelsen (tage ansvar) og omvendelsen (tage beslutning) selve nøglen til menneskets forvandling i respekt, ved Guds indgreb, til det som Gud fra starten havde tænkt (mennesket skabt i Guds billede) i et dagligt fællesskab med Gud, uden at drive vold på den enkeltes frie vilje. "Den første Adam" (Adam og Eva) fulgte fristelsen >>> til selv at være "gud" og selv bestemme, hvad der var "godt og ondt" uden fællesskab med Gud og skaberen. "Den anden Adam" (Jesus Kristus) lader Gud være Gud og viste, som forbillede, hvordan det enkelte frie individ, kan vælge at komme tilbage til fællesskabet med Gud og skaberen i et naturligt forhold. Ifølge Bibelens verdensbillede har Gud altså, via Jesu død på korset, sagt ja til den enkelte som tager imod Hans syndsforladelse/tilgivelse. Den enkelte kan nu bruge sit frie valg til at tage ansvaret tilbage for sit eget liv, sige ja til denne gratis gave fra Gud via Hans testamente, pagt, arv og blive det som Gud/skaberen oprindeligt havde tænkt i "Edens Have" (mennesket skabt i Guds billede) i stedet for det modsatte, at det enkelte menneske skaber en "gud" i "sit eget billede."
"Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves."
"...nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi er også af hans slægt.‹ Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."
Omvendelsens beslutninger er ifølge Bibelen de første skridt ind i Bibelens univers (Guds testamente) og væk fra syndens slaveri. Jesus selv skulle have sagt: "Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen (får Gud som Far) uden ved mig."
"Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham (Jesus Kristus) har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset."
"Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes (på korset) for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud."
Afvises denne "arv" og dette Guds testamente, er den enkelte overladt til sig selv i sin egen stræben efter "at blive god nok" eller "at gøre sig fortjent" til lovreligionernes og magthavernes opmærksomhed.
skabejpg

Uanset >>> hvilket univers vi bevæger os i så er det vores verdensbillede der styrer fremtiden for samfundet >>> og lige nu er et stort selvudnævnt og skattebetalt "ekspertvælde" ved at sælge os ud >>> til højestbydende og føre almindelige mennesker bag lyset. De arbejder ikke objektivt og videnskabeligt, men ud fra ideologi og tro >>> Man kan sige, at disse "eksperter" lige nu prøver at indføre det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede som den afgørende ideologi i den fremtidige sekulære styring af vores samfund og vi lader dem åbenbart bare gøre det >>>

aberjpg

Niels Hausgaard >>> kalder dem de intelligente men ukloge eksperter "Jeg har altid skelnet mellem det at være intelligent og det at være klog. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt have en meget høj intelligenskvotient uden at være ret klog ja, måske kan man endda være dum. Klogskab forbinder jeg med det at være dygtig til at leve." Ifølge Niels Hausgaard har et visionsløst og endimensionelt ekspertvælde dræbt den folkelige debat om de vigtigste ting i livet. "Vi, der har gået meget lidt i skole, ved på forhånd, at vi er bagefter og det mener jeg gør os mere vidende. Vi når aldrig til at have opfyldt et pensum eller bestået en eksamen, derfor bliver vi bare ved og ved med at tilegne os viden," siger Niels Hausgaard, der altså har en teori om, at det er dem, der ikke går i skole, der lærer mest. "At man kan søge viden alle vegne og hele tiden og at der bliver ved med at være noget, man ikke anede noget om, at det, der står tilbage som det væsentlige, er, hvordan vi mennesker indbyrdes agerer i et samfund." >>>

Som tilhængere af denne verdensreligion >>> og denne tro >>> giver vi efter for fristelsen >>> at tillade, at vi selv og vores samfund bliver domineret af troen på "mig og mit" som universets eneste centrum. Troen på individets evige stræben efter mere magt, mere ære, mere rigdom og flere fornøjelser, som sin egen gud i sit eget univers, ligesom "Den lille Prins" på sin egen planet eller som Palle alene i sin helt egen tomme verden uden absolutter, levende i et kastedelt verdensbillede fyldt med samvittighedsløse egoister >>>
godsjpg
Utopien bag en uetisk såkaldt "frihedens kultur" (mere vil have mere) at gøre alt hvad jeg har lyst til, fortsætter kun indtil nogen, ifølge denne "junglelov" >>> ser muligheden for at udleve drømmen/begæret >>> at gøre krav på "den totale magt," "den totale ære," "den totale rigdom," "det totale skråplan" >>> at udleve egne "fornøjelser" på alle andres bekostning" >>> bare fordi de kan og har lyst >>>
cryjpg
bgrrjpg
Meget bekvemt er det at forkaste troen på en skaber, da det ellers stiller krav til individets moral. Ingen skaber = ingen grund til dårlig samvittighed eller fortrydelse. Hvorfor skulle vi det? Vi er jo bare atomer >>>

G.K.Chesterton skulle have sagt: "Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting; så tror de på hvad som helst." >>>

^