f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg "Danske Bank Invest" forklarer selv hvor pengene kommer fra. (Dec. 2013) Danske Bank Investering December 2013 >>>
hvorjpg
Der er behov for en monetær reform. Men hvordan det skal ske, er der ikke enighed om. Foreløbig har debatten foregået mest i det skjulte, og mainstream medierne har ikke kastet sig over den. Heller ikke et revolutionerende papir udarbejdet af IMF og præsenteret i august 2012, nåede forsiderne eller primetime.
Det såkaldte Working Paper med titlen The Chicago Plan Revisited af IMF-økonomerne Jaromir Benes og Michael Kumhof belyser konsekvenserne af et radikalt forslag, der blev introduceret helt tilbage i 1936. Men først en forklaring af det princip, som alle banker bruger.

FRACTIONAL RESERVE BANKING

Fractional Reserve Banking betyder, at bankerne kun beholder en lille del af kundernes indskud og låner resten ud.
Antag, at en mand sætter 100.000 kr. i banken. Lad os sige, at banken beholder de 10 pct. og låner resten ud, dvs. 90.000 kr., til en anden, der har brug for pengene. Han køber en bil, og bilforhandleren sætter pengene i sin bank, som beholder 10 pct., dvs. 9.000 kr. og låner de resterende 81.000 kr. ud – og sådan fortsætter processen i princippet, indtil de oprindelige 100.000 kr. samlet er blevet til 1.000.000 kr. i indskud på forskellige bankkonti, og den samlede udlånsmasse er på 900.000 kr.
Dette er den såkaldte kreditmultiplikator i funktion og viser, at bankerne kan få en given pengemængde til at vokse til meget mere. I teorien kan centralbanken regulere denne proces ved at stille krav til bankerne om, hvor meget de skal beholde i reserve af deres indskud i form af kontanter, centralbankreserver eller likvide aktiver. Det bruges en del steder, men ikke i eksempelvis UK og Canada. Baggrunden er, at sådanne krav ikke virker som effektive bremser på pengemængden. Pengeskabelsen er nemlig ikke så simpel, at den blot afhænger af, at der bliver sat penge i banken. Bankerne kan få pengemængden til at vokse uden indskud fra kunderne.

CENTRALBANKER STYRER IKKE PENGESKABELSEN
I mange økonomiske lærebøger er det en etableret læresætning, at det er en centralbank, der kontrollerer skabelsen af penge ved at tage initiativet til at sende penge ind i banksystemet, som så vokser markant via kreditmultiplikatoren.
Men dette afvises af Nationalbanken, der i publikationen ”Pengepolitik i Danmark” fra 1999 skriver, at kreditmultiplikatormodellen er for simpel til at beskrive virkeligheden. Ifølge modellen kan udviklingen i pengemængden styres ved at kontrollere den såkaldte pengebase, dvs. den private ikke-banksektors beholdning af sedler og mønter samt pengeinstitutternes reserver (likvide fordringer) i centralbanken. Det er centralbanken, der kontrollerer pengebasen, men det giver ikke nogen kontrol over bankernes udlån.
”Det giver i praksis ikke mening at opfatte pengeinstitutternes pengeskabelse som kontrollerbar via en styring af pengebasen”, skriver Nationalbanken.
De to forfattere til IMF-analysen, Benes og Kumhof, afviser også, at det er centralbanken, der styrer pengeskabelsen via kreditmultiplikatoren – i øvrigt ikke som de første. De påpeger, at deres resultater blot bekræfter hvad andre forskere, de to Nobelprisvindere i økonomi, Finn Kydland og Edward Prescott, Federal Reserve Bank of Minneapolis, konkluderede allerede i 1990 - at processen er vendt på hovedet.
Kydland og Prescott viste, at tilgængeligheden af reserver ikke var en begrænsning for bankernes udlån selv dengang i 70’erne og 80’erne, hvor Federal Reserve havde officielle mål for pengemængden. De brede monetære aggregater (opgørelser af pengemængden) var ledende i den økonomiske cyklus, mens de snævre aggregater, dvs. pengebasen og herunder især reserverne, haltede efter.
Med andre ord, når bankerne manglede reserver, så fik de det af centralbanken, skriver IMF-økonomerne og påpeger, at sådan er det også i dag. Centralbankerne begrænser altså ikke bankernes udlån, men tildeler bankerne likvide reserver, når de har brug for det. Når bankerne skal låne penge ud, behøver de ikke at checke i kassen, om de har tilstrækkeligt med indskud. Processen er omvendt.

“I DEN VIRKELIGE VERDEN GIVER BANKERNE KREDIT, SKABER INDSKUD I PROCESSEN OG LEDER EFTER RESERVERNE SENERE.” ALAN R. HOLMES, FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK (1969)

Hver bank etablerer udlånet, noterer samtidig pengene som indskud på låntagerens konto - og først derefter beder den centralbanken om likvide reserver hvis nødvendigt - altså efter, at udlånet er oprettet.
Det er i øvrigt slet ikke nogen nyhed, at det forholder sig sådan. Dette er bekræftet i adskillige udtalelser fra finansfolk, centralbanker og andre.
Kritikere af det aktuelle fractional banking system påpeger, at det er stærkt kritisabelt, at det er bankerne – og ikke centralbankerne – der styrer pengemængden i samfundet og derfor har det med at overdrive med udlån i opgangstider. Den britiske uafhængige organisation Positive Money, der agiterer for en monetær reform, påpeger, at det aktuelle system betød, at pengemængden i UK blev mere end fordoblet fra 1997 frem mod 2007. Og de forklarer, at det aktuelle system har store implikationer for gæld og ulighed. Idet penge kun skabes af banker, når nogen optager et lån, så implicerer det i realiteten, at der må være et pund af gæld for hvert pund af penge i økonomien.

Hvis man ønsker at reducere niveauet af husholdningernes gæld – f.eks. efter en krise forårsaget af overdreven gæld – så må pengemængden også indskrænkes, idet penge destrueres, når lån tilbagebetales (omkring 95 pct. af pengene er digitale, ikke-fysiske). Men netop i en recession vil man måske ønske at øge pengemængden for at stimulere økonomien, men den eneste måde at gøre det på er at opfordre folk til at påtage sig mere gæld, så bankerne kan udlåne mere og i den proces skabe flere penge. Denne afhængighed af banksektoren til at skabe penge via udlån fører til den absurde situation, at når overdreven gæld forårsager en økonomisk krise, så er den politiske respons af centralbankerne at reducere renterne for at opfordre folk til at påtage sig mere gæld.

MANGE HISTORISKE EKSEMPLER
Det har længe været anerkendt, at det netop er ukontrolleret kreditskabelse i de private banker, som skaber den gearing i samfundet, som fører til boom og bust cykler – som f.eks. i 00’erne (og forværret af den såkaldte ”securitization” gennem de seneste årtier, som har gjort det muligt at pakke risikable banklån ind i særlige værdipapirer og sælge dem videre, hvilket var udbredt med subprimelån). Og den store kreditekspansion i 20’erne, som førte til Den Store Depression er blot et andet af mange andre eksempler i historien, skriver IMF-økonomerne.
”For at opsummere så var Den Store Depression blot den seneste historiske episode til at indikere, at privat kontrolleret pengeskabelse har meget mere problematiske konsekvenser end regeringers pengeskabelse. Mange førende økonomer i den tid var opmærksomme på denne historiske kendsgerning. De forstod også klart de specifikke problemer ved bankbaseret pengeskabelse, herunder det faktum at høje og potentielt destabiliserende gældsniveauer bliver nødvendige bare for at skabe en tilstrækkelig pengemængde, og det faktum, at banker og deres uberegnelige optimisme omkring forretningsbetingelser effektivt styrer de brede monetære aggregater. Formuleringen af Chicago planen var den logiske konsekvens af denne indsigt.”

”IT IS WELL THAT THE PEOPLE OF THE NATION DO NOT UNDERSTAND OUR BANKING AND MONETARY SYSTEM FOR IF THEY DID, I BELIEVE THERE WOULD BE A REVOLUTION BEFORE TOMORROW MORNING.” HENRY FORD

IMF-ØKONOMERNE ARGUMENTERER FOR FULL RESERVE BANKING
Chicago planen blev udarbejdet i 30’erne på bagsiden af depressionen som et forslag til et forebyggende modtræk til lignende monetære systemkriser i fremtiden. De stærkeste fortalere var økonomiprofessorerne Henry Simons og Irving Fischer, og de præsenterede den for præsident Roosevelt, der imidlertid afviste den. Planen gik ud på, at afskaffe ”fractional reserve banking” og i stedet erstatte det med ”full reserve banking” – altså, at bankerne hver gang de lavede et udlån skulle have en tilsvarende 100 pct. dækning af reserver.
IMF-notatet konkluderer på baggrund af en analyse af data for amerikansk økonomi i 1990-2006, at et skifte til full reserve banking i dag ville give de samme fordele, som hævdet i den oprindelige Chicago Plan.
”Den kritiske funktion af denne model er, at økonomiens pengeforsyning skabes af banker, gennem gæld, frem for at blive skabt gældsfrit af regeringen. Vores analytiske og simulationsresultater validerer fuldt ud Irving Fischers påstande. Chicago planen kunne signifikant reducere volatiliteten i konjunkturerne forårsaget af hastige ændringer i bankers holdninger til kreditrisiko, det ville eliminere ”bank runs”, og det ville føre til en øjeblikkelig og stor reduktion i niveauer af både offentlig og privat gæld. Det sidste ville blive opnået ved at lave penge udstedt af regeringen, som repræsenterer egenkapital i staten snarere end gæld, det likvide aktiv i økonomien, mens banker koncentrerer sig om deres styrke, at give kredit til investeringsprojekter, som kræver overvågning og risikostyringsekspertise,” skriver de to IMF-økonomer, og fortsætter:

”Vi finder, at fordelene ved Chicago planen endda er større end hævdet af Fischer. En yderligere fordel er store statslige output gevinster som følge af fjernelsen eller reduktionen af adskillige forvridninger, inklusiv renterisikospænd, forvridende skatter og omkostningstung overvågning af makroøkonomiske unødvendige kreditrisici. En anden fordel er evnen til at drive ligevægtsinflationen til nul i et miljø, hvor der ikke findes likviditetsfælder, og hvor monetarismen bliver brugbar og ønskværdig, fordi regeringen faktisk kontrollerer de brede monetære aggregater. Denne evne til at skabe og leve med inflation på nul er et vigtigt resultat, fordi det besvarer den noget forvirrede påstand fra modstandere af et eksklusivt regeringsmonopol på udstedelse af penge, nemlig at sådan et monetært system ville være højst inflationært. Der er intet i vores undersøgelse, der støtter denne påstand.”
At et notat som dette blev udsendt af en af verdens toneangivende finansielle organisationer blev betegnet som revolutionerende. Og det har sat en debat i gang om, hvorvidt det overhovedet ville kunne lade sig gøre. Nogle støtter med entusiasme Chicago planen som en reel mulighed for at reformere det globale pengesystem og mindske konjunkturcyklernes udsving, mens andre mener, at det vil kunne få katastrofale effekter, fordi der ikke ville være penge nok i systemet. Der er imidlertid enighed om, at der er behov for en reform af det monetære og finansielle system, så man undgår fremtidige finanskriser af samme omfang - uenigheden går på reformernes karakter. Det er dog ikke noget stridspunkt i debatten, at bankernes overdrevne kreditgivning var hovedårsagen til finanskrisen, og det afspejler sig bl.a. i, at perioden op til er blevet døbt ”kreditboblen”. Adair Turner, tidligere formand for UK’s Financial Services Authority, har udtrykt det meget klart:

”DEN FINANSIELLE KRISE I 2007-2008 OPSTOD, FORDI VI IKKE VAR I STAND TIL AT DÆMME OP FOR DET FINANSIELLE SYSTEMS SKABELSE AF PRIVAT KREDIT OG PENGE.”

Det lille pengekursus finder du her >>>
bankssjpg
^